Od 18.10.2015 roku zmieniły się radykalnie zasady dziedziczenia. Dziedziczenie to przejście wszelkich praw ale i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców. Spadkobiercy, którzy ukończyli 18 rok życia (co do zasady) mają prawo w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o fakcie bycia spadkobiercą, zadecydować o tym czy chcą dziedziczyć lub w jakiej formie chcą dziedziczyć po zmarłym.
Do 18.10.2015 roku bierność spadkobiercy (brak złożenia stosownego oświadczenia) skutkował przyjęciem spadku wprost. Takie dziedziczenie powodowało automatycznie odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Zatem spadkobierca ponosi pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za długi spadkowe. Mogło to spowodować, że wartość masy spadkowej była mniejsza aniżeli odziedziczone długi, co prowadziło do tego, że spadkobierca musiał z własnego majątku spłacić długi spadkodawcy.
Po 18.10.2015 roku zasady dziedziczenia uległy znacznej zmianie. Dziś brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym 6 (sześciu) miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, co do zasady, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.
Rozwiązanie to jest zdecydowanie korzystniejsze dla spadkobierców, jednakże stawia to w niekorzystnym świetle wierzycieli spadkodawcy, którzy będę musieli być bardziej ostrożni.

radca prawny Mariusz Bialic

Zakończyć stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony nie jest sprawą prostą. Przekonali się o tym ci z pracodawców, którzy zostali zmuszeni byli walczyć z pracownikami przed sądem.
Z drugiej strony, czy pracownik może uzyskać odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, które zrównoważy poniesioną szkodę w postaci utraconego zarobku? Utrata zarobku to przecież utrata środków na utrzymanie siebie i rodziny.
Czy istnieją zasady, które mogą w sposób prosty pogodzić tak odmienne zapatrywania, tak odmienne interesy?


W pierwszej kolejności pracodawca musi pamiętać, że aby wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w formie pisemnej. To jeszcze nie wszystko. Wypowiedzenie musi zawierać wskazanie przyczyny uzasadniające  stanowisko pracodawcy. W razie sporu sąd powszechny będzie badał czy wypowiedzenie jest prawdziwe i zasadne.


Pracownik zawsze ma prawo do zakwestionowania otrzymanego wypowiedzenia i  twierdzenia, że jest ono niezasadne lub nieprawdziwe. W toku sprawy sądowej pracownik może żądać orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Wkraczamy tu w kwestię ryzyka pracodawcy, który dokonując wypowiedzenia umowy o pracę musi liczyć się z tym, że w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu będzie musiał ponieść finansowe konsekwencje czyli wypłacić odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę lub wypowiedzenie, które zostało dokonane z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.
Pracownik ze swej strony żądając odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie lub za wypowiedzenie, które narusza przepisy prawa walczy o uzyskanie rekompensaty za niesłuszne zwolnienie.


W jaki sposób ocenić z jak wysokim odszkodowaniem można się liczyć? Otóż przepisy prawa wprost stanowią, że odszkodowanie, za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy  o pracę albo za dokonanie wypowiedzenia w sposób naruszający przepisy prawa pracy przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
Zatem wysokość odszkodowania jest określona widełkowo uwzględniając z jednej strony interesy pracownika a z drugiej strony pracodawcy. Najniższe odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia jakie pracownik otrzymałby w okresie wypowiedzenia, a najwyższe odszkodowanie równe jest  kwocie wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby w okresie 3 miesięcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie I PK 190/14 takie zasady mają na celu zapobieganie nadmiernemu obciążaniu pracodawców a tym samym ochronę miejsc pracy.


Jednakże nie zawsze odszkodowanie Sąd będzie mógł orzec za niezasadne lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę odszkodowanie w maksymalnej wysokości.
Odszkodowanie musi być uzasadnione i adekwatne do okoliczności. Orzekając o wysokości odszkodowania sąd powinien brać pod uwagę najważniejsze elementy stosunku pracy czyli długość okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy, oraz okoliczności towarzyszące zwolnieniu pracownika. Jednakże samo stwierdzenie, że wypowiedzenie było niezasadne lub dokonane w sposób naruszający przepisy prawa pracy nie uzasadnia przyznania odszkodowania w najwyższej możliwej wysokości.

Radca prawny Mariusz Bialic
Stan prawny na dzień 2015.10.05

Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny, zdolność do wytwarzania nowych produktów ale też ludzie, którzy swoją pracą doprowadzają do wytworzenia dóbr materialnych czy niematerialnych (usług) dających przychód Twojej firmie. Jeśli przejmujesz zakład pracy wraz z pracownikami wiesz, że znajdują się wśród nich tacy, którzy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji. Ich wiedza jest szansą sukcesu, przejście do konkurencji oznacza problemy.
Co zrobić aby inwestycja była bardziej bezpieczna z punktu widzenia przejmującego zakład pracy?
 
Musisz przede wszystkim zadbać o potencjał ludzki. Nie wystarczy, że pracownicy mają podpisane umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą. Zgodnie z treścią Art. 231 kodeksu pracy w razie przejęcia zakładu pracy lub jego części nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jednakże przepis ten nie będzie chronił Ciebie jako nowego pracodawcę.
Z najnowszej wykładani przepisu wynikającego z Art. 231 kodeksu pracy dokonanej przez Sąd Najwyższy w sprawie III PZP 2/15 wynika, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest związana z istniejącym stosunkiem pracy, zatem pracownicy, którzy mają zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą, po przejściu do nowego pracodawcy nie będą związani umową o zakazie konkurencji z przejmującym zakład pracy. SN we wskazane sprawie zajął następujące stanowisko: (i) Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie uzupełnia treści umowy o pracę. (ii) Przejście praw i obowiązków na podstawie art. 231 KP nie obejmuje praw i obowiązków wynikających z innych niż stosunek pracy stosunków prawnych, choćby były z nim związane. (iii) Stanowisko, przeciwne prowadziło by do interpretacji rozszerzającej, co nie jest dopuszczalne.
Dlatego przed przejęciem zakładu pracy lub jego części musisz postarać się o podpisanie przez kluczowych pracowników przejmowanego zakładu pracy mających dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Stanowisko Sądu Najwyższego jest jednym z kilku orzeczeń jakie zapadały na kanwie  Art. 231 kodeksu pracy. Zdanie Sądu Najwyższego je jest jednolite, albowiem w sprawie I PK 96/04 Sn wyraził pogląd, iż skutki przejęcia pracodawcy w trybie art. 231 KP obejmują również prawa i obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji. Innego zdania był skład Sn, którzy orzekał w sprawie I PK 123/14, w której zostało przedstawione następujące stanowisko:  nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę.

Zważywszy na fakt, iż w sprawie  III PZP 2/15 SN wydał Uchwałę należy uznać, że to właśnie stanowisko jest stanowiskiem dominującym.


Źródło:
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 maja 2015 r. III PZP 2/15:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 stycznia 2005 r. I PK 96/04:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 lutego 2015 r. I PK 123/14

autor
radca prawny Mariusz Bialic

data opracowania: 2015.09.27

Głośna muzyka, imprezy, krzyki do rana. Z takimi problemami spotyka się wiele osób mieszkających w blokach, wspólnotach mieszkaniowych a nawet domach jednorodzinnych.

W jaki sposób radzić sobie z uciążliwym sąsiedztwem, gdy brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu?

UWAGA:
Publikacja oparta na faktach. Wszystkie dane zostały zmienione a wszelkie podobieństwo jest jedynie przypadkowe.
Cena towaru rzecz prosta ale czy aby na pewno....?

W poprzedniej publikacji opisałem instytucję prawa cywilnego umowę darowizny, która zawarta pomiędzy osobami blisko spokrewnionymi korzysta z przywilejów podatkowych. Dziś czas na kolejny instrument prawny jakim jest umowa pożyczki.

Czy prawo podatkowe może być przyjazne rodzinie?

Może będzie to zaskoczenie dla wielu ale są aspekty prawa podatkowego, które są „prorodzinne”. W artykule „Planowanie sukcesji firmy” zwracałem uwagę na ważny aspekt prowadzenia działalności jakim jest zapewnienie ciągłości biznesu rodzinnego. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na inny scenariusz. Zakładam, że prowadzisz biznes, który przynosi ci słuszne dochody. Masz kochającą żonę i zdolne dzieci, które chcą jak Ty spróbować swoich własnych sił i założyć swój własny mały biznes (inny aniżeli Twój).

Przedsiębiorco – prowadzisz sprzedaż przez Internet? Bez regulaminu sklepu nie może być w ogóle mowy o sprzedaży w sieci!

Obowiązek posiadania regulaminu w e-sklepie wynika z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Problem ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu, ale również takich, którzy świadczą usługi mieszane.

Pracodawco, nie zawsze musisz udzielić urlopu na żądanie

Prawo pracy w szczególny sposób chroni prawo do wypoczynku, którego podstawy zagwarantowane są w Konstytucji. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zróżnicowany jest w zależności od okresu zatrudnienia. Jeżeli pracownik zatrudniony jest przez okres krótszy niż 10 lat, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeśli okres ten jest dłuższy – 26 dni. Do okresów zatrudnienia wlicza się okresy pobierania nauki w zakresie ustawowo wskazanym.

W Polsce po 1989 r. nastąpiła zmiana ustroju społeczno-gospodarczego, której celem było stworzenie demokratycznego państwa opartego na gospodarce rynkowej. Wraz z nastaniem nowego ładu nastąpił gwałtowny rozwój konkurencji. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju konkurencji, a zarazem dla ochrony uczestników procesów gospodarczych przed nadużyciem swobody konkurowania z jednej strony, a nieuzasadnionymi ograniczeniami tej swobody z drugiej strony, wprowadzono do polskiego ustawodawstwa zakazy konkurencji.

Przedsiębiorco masz tylko 14 dni na jasną odpowiedź czy uznajesz roszczenia konsumenta o nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli nie odpowiesz na żądania konsumenta w tym terminie oznacza, to, iż w sądzie nie możesz wykazać, że towar był zgodny z umową.

Znakowanie produktów

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do praw konsumentów do zapewnienia im możliwości dokonywania racjonalnych i przemyślanych wyborów przy zakupie towarów. Ten cel oraz cel zmniejszenia ilości zużywanej energii zaowocował wydaniem aktów prawnych nakładających na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne. 

Od 28 kwietnia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące należności w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawa obejmuje także podmioty zajmujące się działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690) i inne wymienione w art. 2 ustawy.

Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem tzw. urlopy rodzicielskie.

Nowo upieczeni rodzice z nadzieją wyczekują zmian, które mają zostać wprowadzone w kodeksie pracy. Obecny projekt zakłada wprowadzenie kolejnych przywilejów związanych z rodzicielstwem, w tym zwłaszcza wydłużenie urlopu po urodzeniu dziecka.

Zazwyczaj ochronę konsumentów opisuje się wyłącznie poprzez ich pryzmat pomijając przedsiębiorców, zakładając często błędnie, że jako profesjonaliści przedsiębiorcy obeznani są z przepisami. Niniejsza publikacja ma w sposób syntetyczny, ale i czytelny przybliżyć sposób realizacji roszczeń konsumentów, z zasady nie wgłębiając się w szczegóły aby nie tracić z pola widzenia najważniejszego dla przedsiębiorców problemu – jak się zachować wobec konsumenta?

W dniu 11 października 2012 r. (sygn. akt: III CZP 52/12) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów wydał ważne orzeczenie dotyczące możliwości kształtowania w umowach dzierżawy uprawnienia wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu.

W ostatniej publikacji poruszony został temat sporu z Gminą o podatek VAT od nieruchomości. Spór powstał na tle stanowiska Gminy Opole, która uważała, że w przypadku zamiany nieruchomości rolnych (takie zapisy są w ewidencji gruntów) Gmina powinna doliczyć podatek VAT, z racji uchwalonego przez Gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wskutek działań Kancelarii Gmina Opole wystąpiła do Ministra Finansów indywidualną interpretację przepisów prawa.

Klienci kancelarii wskutek uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania decyzji administracyjnej w trybie tzw. specustawy zostali pozbawieni części nieruchomości gruntowych stanowiących ich własność. Zgłosili się do Gminy w celu uzyskania słusznego odszkodowania. W toku negocjacji Gmina wraz z poszkodowanymi ustaliła formę przyznanego odszkodowania w postaci nieruchomości zamiennej gruntowej nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 6 czerwca 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381, której celem jest stworzenie instrumentu ochrony prawnej przeciwko przestępstwu uporczywego nękania tzw. stalkingowi.

Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

W dniu 19 listopada 2010 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt. III CZP 79/10 podjął uchwałę, w której dopuścił możliwość zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu zmarnowanego urlopu. Sąd Najwyższy przyjął, że pomimo braku jednoznacznej regulacji w polskim systemie prawnym, prawo do godziwego wypoczynku ma szczególny walor, a z tytułu jego naruszenia przysługuje prawo do zadośćuczynienia.

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole