Przedsiębiorco – prowadzisz sprzedaż przez Internet? Bez regulaminu sklepu nie może być w ogóle mowy o sprzedaży w sieci!

Obowiązek posiadania regulaminu w e-sklepie wynika z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Problem ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu, ale również takich, którzy świadczą usługi mieszane.

Usługodawca jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną ma obowiązek sporządzenia regulaminu, a następnie udostępniania go usługobiorcą. Ważną kwestią jest, że regulamin powinien być udostępniony jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Taki regulamin uznawany jest jako wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 i n. k.c (K. Korus (w:) M. Chudzik i in., Prawo handlu elektronicznego, Bydgoszcz-Kraków 2005, s. 103).

W regulaminie należy przede wszystkim określić rodzaj świadczonych usług, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Wyliczenie postanowień, które powinny znaleźć się w treści regulaminu ma charakter przykładowy. Sankcją za niewprowadzenie regulaminu, bądź niektórych jego postanowień jest brak związania tymi postanowieniami, które nie zostały mu udostępnione. 

Przy sporządzaniu regulaminu każdy przedsiębiorca musi mieć świadomość istnienia klauzul abuzywnych. Klauzule abuzywne to inaczej klauzule niedozwolone, które są zabronione do stosowania w obrocie z konsumentami. Sens wprowadzenia tego typu regulacji wynika z faktu, że konsumenci często nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Powoduje to zagrożenie, że przedsiębiorca w umowie narzuci konsumentowi regulacje, które będą dla niego niekorzystne.

Wielu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową decyduje się na skorzystanie z regulaminów dostępnych w sieci. Niestety jest to oszczędność tylko pozorna, gdyż, jak mówi łacińska paremia ignorantia iuris nocet. Obecnie istnieje ogromna ilość stowarzyszeń, które zajmują się ochroną konsumentów. Ich działalność opiera się na wyszukiwaniu błędów w regulaminach sklepów internetowych. Typowa procedura wygląda tak, że stowarzyszenie początkowo wysyła informację mailową, że dany przedsiębiorca narusza prawa konsumentów poprzez zamieszczenie w regulaminie klauzul niedozwolonych. Stowarzyszenie przy okazji składa propozycję ugody oraz informację o wysokości jej kosztów. W razie niewyrażenia zgody na zawarcie ugody w takiej formie, sprawa kierowana jest przez stowarzyszenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna dane postanowienie regulaminu za niedozwolone, przedsiębiorcy grożą wysokie kary, m.in.:
(1) zapłatą kary finansowej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji,
(2) poniesieniem kosztów procesu oraz ewentualnie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
(3) poniesieniem kosztów publikacji wyroku SOKiK w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
(4) utratą dobrego wizerunku wśród klientów i kontrahentów.

Przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością za stosowanie klauzul niedozwolonych nie zwalnia fakt, że nie miał wiedzy na temat tego, że łamie prawo. Rejestr klauzul niedozwolonych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://uokik.gov.pl/rejestr/. Niektóre z postanowień wpisanych do rejestru mogą się wydawać kuriozalne, jednakże ich stosowanie może spowodować uciążliwe skutki dla przedsiębiorców. 

Nie ma większego znaczenia fakt, iż przedsiębiorca nie wiedział, że łamie prawo. Osobliwą kwestią jest również fakt, że nawet jeśli przedsiębiorca zaniechał praktyk godzących w interesy konsumentów może zostać pozwany jeszcze w terminie 6 miesięcy od dnia zaprzestania stosowania klauzul abuzywnych. Z uwagi na powyższe, nawet szybka reakcja po otrzymaniu zawiadomienia o istnieniu takich klauzul w regulaminie, nie zwalnia przedsiębiorcy z ryzyka poniesienia sankcji jeszcze przez pół roku od usunięcia zakazanych klauzul.

Przedsiębiorco, jeśli chcesz ze spokojem prowadzić swoją działalność, powinieneś zwrócić uwagę na swój regulamin pod kątem istnienia klauzul niedozwolonych. 

Aplikant radcowski - Martyna Janikowska

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole