×

Nachricht

Developer mode is currently enabled.
Remember to turn off developer mode at the template manager after finishing modifications. Enabled developer mode will slow down your site.

Głośna muzyka, imprezy, krzyki do rana. Z takimi problemami spotyka się wiele osób mieszkających w blokach, wspólnotach mieszkaniowych a nawet domach jednorodzinnych.

W jaki sposób radzić sobie z uciążliwym sąsiedztwem, gdy brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu?

UWAGA:
Publikacja oparta na faktach.
Wszystkie dane zostały zmienione a wszelkie podobieństwo jest jedynie przypadkowe.

Cena towaru rzecz prosta ale czy aby na pewno....?

Wyobraźmy sobie następującą sytuację prowadzisz sklep z artykułami luksusowymi np. drogie dzieła sztuki wykonywane przez cenionych młodych artystów. Każde z dzieł ma swoją określoną cenę – od kilkuset złotych do kilkanastu tysięcy złotych. Każda ma swoją metkę ale aby nie zniechęcać klientów są one schowane. Klient ogląda dzieło. Podoba mu się i myśli … muszę go mieć.... Wchodzi do sklepu i z reguły dokonuje zakupu. Twój sklep rozwija się nad wyraz dobrze ale konkurencja nie śpi. Otwiera sklep niedaleko od Twojego. Nękany przez konkurencję szukasz sposobu na ściągnięcie klientów właśnie do Twojego sklepu.

W poprzedniej publikacji opisałem instytucję prawa cywilnego umowę darowizny, która zawarta pomiędzy osobami blisko spokrewnionymi korzysta z przywilejów podatkowych.

Dziś czas na kolejny instrument prawny jakim jest umowa pożyczki.

Czy prawo podatkowe może być przyjazne rodzinie?

Może będzie to zaskoczenie dla wielu ale są aspekty prawa podatkowego, które są „prorodzinne”. W artykule „Planowanie sukcesji firmy” zwracałem uwagę na ważny aspekt prowadzenia działalności jakim jest zapewnienie ciągłości biznesu rodzinnego. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na inny scenariusz. Zakładam, że prowadzisz biznes, który przynosi ci słuszne dochody. Masz kochającą żonę i zdolne dzieci, które chcą jak Ty spróbować swoich własnych sił i założyć swój własny mały biznes (inny aniżeli Twój).

Przedsiębiorco – prowadzisz sprzedaż przez Internet?

Bez regulaminu sklepu nie może być w ogóle mowy o sprzedaży w sieci!

Obowiązek posiadania regulaminu w e-sklepie wynika z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Problem ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu, ale również takich, którzy świadczą usługi mieszane.

Pracodawco, nie zawsze musisz udzielić urlopu na żądanie

Prawo pracy w szczególny sposób chroni prawo do wypoczynku, którego podstawy zagwarantowane są w Konstytucji. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zróżnicowany jest w zależności od okresu zatrudnienia. Jeżeli pracownik zatrudniony jest przez okres krótszy niż 10 lat, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeśli okres ten jest dłuższy – 26 dni. Do okresów zatrudnienia wlicza się okresy pobierania nauki w zakresie ustawowo wskazanym.

W Polsce po 1989 r. nastąpiła zmiana ustroju społeczno-gospodarczego, której celem było stworzenie demokratycznego państwa opartego na gospodarce rynkowej. Wraz z nastaniem nowego ładu nastąpił gwałtowny rozwój konkurencji. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju konkurencji, a zarazem dla ochrony uczestników procesów gospodarczych przed nadużyciem swobody konkurowania z jednej strony, a nieuzasadnionymi ograniczeniami tej swobody z drugiej strony, wprowadzono do polskiego ustawodawstwa zakazy konkurencji .

Przedsiębiorco masz tylko 14 dni na jasną odpowiedź czy uznajesz roszczenia konsumenta o nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli nie odpowiesz na żądania konsumenta w tym terminie oznacza, to, iż w sądzie nie możesz wykazać, że towar był zgodny z umową.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z 2012-07-05, IV CSK 75/12 rozstrzyga w tej kwestii wszelkie wątpliwości: „Sprzedający, który nie udzielił w ustawowym terminie określonym w art. 8 ust. 3 (czyli w terminie 14 dni) wymienionej ustawy odpowiedzi na żądanie naprawy albo wymiany towaru, nie może następnie w procesie kwestionować swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.”

Znakowanie produktów

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do praw konsumentów do zapewnienia im możliwości dokonywania racjonalnych i przemyślanych wyborów przy zakupie towarów. Ten cel oraz cel zmniejszenia ilości zużywanej energii zaowocował wydaniem aktów prawnych nakładających na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne. 

Obowiązek tzw. znakowania produktów wprowadza Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203).

Od 28 kwietnia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące należności w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawa obejmuje także podmioty zajmujące się działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690) i inne wymienione w art. 2 ustawy.

Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem tzw. urlopy rodzicielskie.

Nowo upieczeni rodzice z nadzieją wyczekują zmian, które mają zostać wprowadzone w kodeksie pracy. Obecny projekt zakłada wprowadzenie kolejnych przywilejów związanych z rodzicielstwem, w tym zwłaszcza wydłużenie urlopu po urodzeniu dziecka.

Zazwyczaj ochronę konsumentów opisuje się wyłącznie poprzez ich pryzmat pomijając przedsiębiorców, zakładając często błędnie, że jako profesjonaliści przedsiębiorcy obeznani są z przepisami. Niniejsza publikacja ma w sposób syntetyczny, ale i czytelny przybliżyć sposób realizacji roszczeń konsumentów, z zasady nie wgłębiając się w szczegóły aby nie tracić z pola widzenia najważniejszego dla przedsiębiorców problemu – jak się zachować wobec konsumenta?

W dniu 11 października 2012 r. (sygn. akt: III CZP 52/12) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów wydał ważne orzeczenie dotyczące możliwości kształtowania w umowach dzierżawy uprawnienia wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu.

W ostatniej publikacji poruszony został temat sporu z Gminą o podatek VAT od nieruchomości. Spór powstał na tle stanowiska Gminy Opole, która uważała, że w przypadku zamiany nieruchomości rolnych (takie zapisy są w ewidencji gruntów) Gmina powinna doliczyć podatek VAT, z racji uchwalonego przez Gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wskutek działań Kancelarii Gmina Opole wystąpiła do Ministra Finansów indywidualną interpretację przepisów prawa. Minister w swojej interpretacji wskazał, iż przedstawionym stanie faktycznym Gmina powinna doliczyć podatek VAT, czyli, że zwolnienie nie przysługuje. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się Kancelaria i wskazała Gminie, orzeczenia WSA jak i NSA wskazujące na to, że stanowisko Ministra jest niezgodne z prawem i zażądała zaskarżenia interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Klienci kancelarii wskutek uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania decyzji administracyjnej w trybie tzw. specustawy zostali pozbawieni części nieruchomości gruntowych stanowiących ich własność. Zgłosili się do Gminy w celu uzyskania słusznego odszkodowania. W toku negocjacji Gmina wraz z poszkodowanymi ustaliła formę przyznanego odszkodowania w postaci nieruchomości zamiennej gruntowej nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego. Gdy wszystko wydawał się proste Gmina oświadczyła, że do wartości nieruchomości doliczy podatek VAT gdyż nieruchomość zamienna ujęta jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w strefie mieszkaniowej.

W dniu 6 czerwca 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381, której celem jest stworzenie instrumentu ochrony prawnej przeciwko przestępstwu uporczywego nękania tzw. stalkingowi.

Stalking to rodzaj przemocy emocjonalnej. Zgodnie z dodanym do Kodeksu Karnego przepisem art. 190a k.k. odpowiedzialności karnej będzie podlegał każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Za takie zachowanie będzie groziła kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

Uchwałę o powyższej treści podjął w dniu 10 czerwca 2011 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt. III CZP 135/10.

W dniu 19 listopada 2010 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt. III CZP 79/10 podjął uchwałę, w której dopuścił możliwość zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu zmarnowanego urlopu. Sąd Najwyższy przyjął, że pomimo braku jednoznacznej regulacji w polskim systemie prawnym, prawo do godziwego wypoczynku ma szczególny walor, a z tytułu jego naruszenia przysługuje prawo do zadośćuczynienia.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 roku zmienia w sposób znaczny odpowiedzialność organizatorów wycieczek i wczasów, umożliwiając podróżnym dochodzenie nie tylko odszkodowania ale również i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Poniżej przedstawiamy analizę prawną przepisów dokonaną przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 listopada 2010 roku.

Kontakt per Telefon +48 77 453 15 65
eine Nachricht schicken info@bialicsokolowski.pl
Adresse Kościuszki 30/3, Opole, PL