Znakowanie produktów

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do praw konsumentów do zapewnienia im możliwości dokonywania racjonalnych i przemyślanych wyborów przy zakupie towarów. Ten cel oraz cel zmniejszenia ilości zużywanej energii zaowocował wydaniem aktów prawnych nakładających na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne. 

Obowiązek tzw. znakowania produktów wprowadza Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203).

O co chodzi w nowych przepisach? 

1. Kto zobowiązany jest dostosować swoją działalność do nowych przepisów?

Ustawa dotyczy tych z przedsiębiorców, którzy produkują, sprowadzają, importują lub sprzedają, a nawet wynajmują, wydzierżawiają lub oddają w leasing produkty lub elementy do tych produktów, jako części osobne lub jako elementy wbudowane w produkt zużywające energię lub mających wpływ na jej zużycie. Ustawa zatem dotyczy szerokiego grona przedsiębiorców. Ustawy nie muszą stosować ci z przedsiębiorców, którzy produkują, sprowadzają, importują lub sprzedają a nawet wynajmują, wydzierżawiają lub oddają w leasing produkty używane (art.2 ust.3), środki przewozu osób lub rzeczy oraz tabliczek znamionowych lub ich odpowiedników umieszczanych ze względów bezpieczeństwa na produktach wykorzystujących energię. Jeśli zatem działalność przedsiębiorcy obejmuje produkty nowe, jak i używane to będzie tak, że produkty używane nie będą musiały być znakowane ,a produkty nowe będą musiały być znakowane zgodnie z wymogami ustawy.

2. Nowe obowiązki

Każdy przedsiębiorca będący producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem lub importerem (zwany w ustawie Dostawcą), który udostępnia produkt wykorzystujący energię po raz pierwszy (na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)) do używania, lub dystrybucji, nieodpłatnie albo za opłatą, niezależnie od sposobu jego sprzedaży, zobowiązany jest wraz z produktem przekazać dystrybutorom (przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi lub osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającym osobowości prawnej), którzy sprzedają, wynajmują, oferują w sprzedaży ratalnej, lub wystawią do sprzedaży produkt wykorzystujący energię, po jego wprowadzeniu do obrotu następującą dokumentację;

1) etykietę – czyli nalepkę lub tabliczkę zawierającą informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach (takich jak: wodę, chemikalia lub inne substancje zużywane przez produkt wykorzystujący energię podczas jego używania) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

2) kartę (produktu) - czyli charakterystykę techniczną zawierającą informacje techniczne dotyczące produktu wykorzystującego energię, zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach delegowanych; ważne aby dokumenty były sporządzone w języku polskim!

3) Ewentualnie wszelkie inne broszury lub inną dokumentację dostarczaną wraz z produktem wykorzystującym energię; Ponadto jakikolwiek podmiot reklamujący produkty zużywające energię lub mających wpływ na jej zużycie i podający w reklamie informacje o cenie tego produktu lub zużyciu przez niego energii, jest obowiązany zamieścić także informację o klasie efektywności energetycznej tego produktu.

Każdy Dystrybutor zobowiązany jest umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.

3. Czy można uniknąć powyższych obowiązków?

Zgodnie z ustawą od dnia 02 lutego 2013 roku obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących energię, do których nie dołączono etykiety i karty, oraz dla których nie sporządzono dokumentacji technicznej.

4. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Wypełnianie obowiązków będzie sprawdzane przez dwa organy tj. wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy organ kontrolujący powinien wezwać do usunięcia niezgodności, jednakże może też bezpośrednio w pierwszym wezwaniu zażądać:

1) wstrzymania sprzedaży produktu wykorzystującego energię, lub
2) wycofania produktu wykorzystującego energię z obrotu lub z użytku, lub
3) wstrzymania się z udostępnianiem produktu wykorzystującego energię, lub
4) zaprzestania reklamowania produktu wykorzystującego energię oraz 
5) przedstawienia dowodów podjętych działań w terminie określonym przez organ kontrolujący.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie zastosuje się do wezwania organ kontrolujący może w drodze decyzji administracyjnej w terminie przez siebie wskazanym:
1) nakazać dystrybutorowi wstrzymanie sprzedaży produktów wykorzystujących energię,
2) nakazać dostawcy wycofanie z obrotu lub użytku produktu wykorzystującego energię,
3) zakazać udostępniania produktu wykorzystującego energię,
4) zakazać reklamowania produktu wykorzystującego energię

Dodatkowo w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawa przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Podsumowując:

Każdy z przedsiębiorców powinien dokonać przeglądu swojego przedsiębiorstwa i zadbać o wprowadzenie nowych procedur, które pozwolą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami. Procedury powinny dotyczyć zarówno wewnętrznej organizacji, jak i przeglądu obowiązków partnerów handlowych.

radca prawny Mariusz Bialic

podstawa prawna: Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203)

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole