Od 28 kwietnia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące należności w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawa obejmuje także podmioty zajmujące się działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690) i inne wymienione w art. 2 ustawy.

Zgodnie z tymi przepisami dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty należności w terminie maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania towaru lub usługi lub też otrzymania rachunku lub faktury. Oczywiście będzie możliwe ustalenie dłuższego terminu zapłaty ale musi on być uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Wierzyciel uzyska prawo do odsetek liczonych wg stawki odsetek ustawowych jak i odsetek tzw. podatkowych.

Odsetki ustawowe będą należne wierzycielowi po 30 (trzydziestym) dniu od dnia spełnienia świadczenia do dnia wymagalności roszczenia tj. do dnia wskazanego w fakturze lub w rachunku, jako dzień w którym dłużnik ma spełnić swoje zobowiązanie.

Po tym dniu wierzycielowi bez osobnego wezwania przysługują odsetki w wysokości określanej przez przepisy ordynacji podatkowej.

Przykładowo: jeśli przedsiębiorca X sprzedał przedsiębiorcy Y towar (marchewki) o wartości 10.000,00 zł w dniu 30.04.2013 roku i w tym dniu wydał towar wraz z fakturą VAT, w której został określony 40 (czterdziesto) dniowy termin płatności to X jako wierzycielowi przysługują od dnia 31.05.2013 roku do dnia 11.06.2013 roku odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Jeśli Y jako dłużnik nie zapłaci ceny zakupionego towaru w terminie 40 dni to X jako wierzycielowi od dnia 11.06.2013 roku będą przysługiwały odsetki od kwoty 10.000,00 zł w wysokości o

Jak zmiany prawa wpłyną na wysokość zobowiązania. Zobaczmy to w oparciu o tabelę przedstawiającą wysokości odsetek ustawowych i podatkowych w ostatnich czasach:

Jak widać odsetki podatkowe zmieniają się częściej niż odsetki ustawowe i były z wyższe aniżeli odsetki ustawowe. Obecnie są one jednak niższe niż odsetki ustawowe.

Istotną nowością legislacyjną jest przyznanie wierzycielowi stałej kwoty w wysokości 40,00 euro (przeliczanych na złote wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne) tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. 

Oznacza to moim zdaniem, iż nawet gdyby przedsiębiorca poniósł faktycznie mniejsze koszty to i tak należy mu się zwrot kosztów w ustalonej ryczałtowej kwocie 40,00 euro. Gdyby zaś poniósł wydatki w wyższej kwocie to oczywiście należy mu się zwrot kosztów w wyższej wysokości ale poniesienie takich wyższych wydatków musi udokumentować przed Sądem.

Z przewidzianych nowym prawem udogodnień będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy dochowają warunków określonych w/w ustawą tj. będą mogli przedstawić w sądzie: umowę oraz dowody na potwierdzenie: spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego oraz doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Ważne jest również to, że w drodze umowy nie będzie można wyłączyć uprawnień do należnych odsetek jak i rekompensaty za koszty odzyskania należności.

radca prawny Mariusz Bialic

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole