W dniu 01 sierpnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw nr 1159 została opublikowana Ustawa z dnia 06 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790 i 996) w art. 68 uchyla się ust. 2a. Przepis ten wymaga aby suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) nie przewyższała wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Ponadto przepis ten wymaga aby do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołączony został operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Uchylenie w/w przepisu przywraca możliwość ustanawiania hipoteki na nieruchomościach rolnych o sumie hipoteki wyższej niż wartość nieruchomości. Jest to rozwiązanie rozsądne i jak najbardziej prawidłowe. Rolnicy ale też inne osoby będące właścicielami nieruchomości rolnych, nie będą miały problemu z zaciąganiem kredytów. Obecnie były z tym problemy. Suma hipoteki bardzo często  przewyższała kwotę udzielonego kredytu i wartości nieruchomości. 

Co więcej ustawa zmieniająca eliminuje, obowiązek ponoszenia kosztu na opracowywanie operatu szacunkowego potwierdzającego wartość nieruchomości. Po wejściu w życie ustawy, Sąd nie będzie wymagał wzmiankowanego dokumentu.

Cieszy również  to, że do postępowań dotyczących wpisu do księgi wieczystej wszczętych od dnia 30 kwietnia 2016 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy nowe (w brzmieniu nadanym powołaną na wstępie ustawą). Przepisów nie jest wiele, choć wiele zmieniają wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Zatem od 16 sierpnia 2016 roku hipoteki na nieruchomościach rolnych już po nowemu.

Zawsze to lepiej gdy prawo zmienia się tak aby życie upraszczać.

radca prawny Mariusz Bialic

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1159/1

Z dniem 22 lutego 2016 roku zmieniają się zasady zatrudnienia pracowników na czas określony.

Magiczne cyfry 3 3 3 - oznaczają, iż z dniem jutrzejszym można zatrudnić pracownika na czas określony w taki sposób, aby łączny okres zatrudnienia nie przekroczył 33 miesięcy. Ostatnia cyfra 3 oznacza, że w tym okresie można zawrzeć maksymalnie 3 umowy o pracę. Czwarta umowa o pracę staje się umową o pracę  na czas nieokreślony.

Jeśli w trakcie trwania umowy o pracę zostanie ona zmieniona poprzez wydłużenie okresu zatrudnienia będzie to traktowane jako zawarcie kolejnej umowy o pracę. (Po dniu, w którym pierwotnie umowa miała ulec rozwiązaniu.) Inne modyfikacje tj. nie dotyczące okresu zatrudnienia nie będą traktowane jako zawarcie kolejnej umowy o pracę. Umowę na czas określony można poprzedzić zawarciem umowy na okres próbny (maksymalnie na okres 3 miesięcy).

Przekroczenie 33 miesięcy zatrudnienia lub 3 umów powoduje, że umowa o pracę staje się umową na czas nieokreślony.

Oczywiście ustawodawca przewidział 4 (cztery) wyjątki od powyższej zasady. Skorzystanie z wyjątku możliwe jest, jeśli w danym przypadku (konkretnego pracodawcy i pracownika) jest to rzeczywiste, okresowe zapotrzebowanie a do tego jest niezbędne dla pracodawcy. Przy ocenie tego, czy jest to obiektywnie uzasadnione oraz niezbędne sąd będzie brał pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące zawieraniu umowy o pracę.

Wyjątki, o których mowa powyżej to: 1) zatrudnienie na zastępstwo (usprawiedliwiona nieobecność pracownika), 2) prace sezonowe i dorywcze, 3) praca wykonywana przez okres kadencji, 4) obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Jeśli macie wątpliwości skorzystajcie z porady radcy prawnego lub adwokata, który po rozmowie z Państwem powie, czy zawierana umowa jest zgodna z prawem.

Jak widać z powyższego zatrudnienie członka Zarządu spółki kapitałowej na okres kadencji np. 5 lat (przewidzianych w umowie spółki kapitałowej) jest właśnie takim wyjątkiem. Najbardziej niedookreślonym zapisem jest ostatni wyjątek tj. zatrudnienie spowodowane obiektywnymi przyczynami lezącymi po stronie pracodawcy. To jest właśnie wyjątek, z którego pracodawcy mogą korzystać aby zaspokoić swoje zapotrzebowania.

Dodatkowo przepisy przewidują, iż obowiązkiem pracodawcy jest zamieszczenie, w treści umowy o pracę przyczyn uzasadniających odstępstwo od zasad zatrudniania pracownika na czas określony. Dodatkowo pracodawca obowiązany jest poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy, o zawarciu takiej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Obowiązek poinformowania okręgowego inspektora pracy dotyczy zatrudnienia pracownika w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności leżących po stronie pracodawcy.

Naruszenie w/w obowiązku zawiadomienia okręgowego inspektora pracy skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Odpowiedzialność może być bardzo dotkliwa. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1.000,00 zł aż do 30.000,00 zł.

radca prawny Mariusz Bialic

stan prawny 22 luty 2016 roku.

Podjęliśmy współpracę ze specjalistą z zakresu prawa konsumenckiego - radcą prawnym Agnieszką Kordasiewicz (wpis na istę radców prawnych w OIRP w Katowicach)

Jako doświadczony prawnik pełni również funkcję miejskiego rzecznika praw konsumentów i dba o to aby zapewnić konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów. W zakresie jej obowiązków leży składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. Współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z organami Inspekcji Handlowej oraz z organizacjami konsumenckimi.

Bogate doświadczeni zdobyte w pracy zapewnia konsumentom najwyższy poziom ochrony, a przedsiębiorcom fachową poradę popartą bieżącą analiza orzecznictwa w zakresie ochrony konsumentów.

Czy wydatki poniesione (zapłacone) przez pracodawcę na podstawie prawomocnego (ostatecznego) wyroku sądowego z tytułu odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego mogą być uznane, czy też nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.
Aby Ministerstwo Finansów  nie miało wątpliwości sprawa musiała trafić aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem NSA …...wydatki te mają bowiem wpływ na stabilność zatrudnienia w zakładzie pracy i ograniczają ryzyko odejść z pracy. Oddziaływują w sposób motywacyjny na innych pracowników, którzy otrzymują wyraźny sygnał co do wywiązywania się jego pracodawcy z obowiązków w stosunku do rodziny pracownika, jeżeli w przyszłości doszłoby do podobnego wypadku...... a zapłata …....odszkodowań (świadczeń), nawet jednorazowych, wypłacanych przez zakład pracy (pracodawcę) na podstawie innych przepisów (K.c.) …..... jest kosztem uzyskania przychodów......
Ponadto z orzeczenia NAS wynika, że koszty procesu (w tym wynagrodzenie radcy prawnego czy adwokata) ponoszone przez podatnika na obronę przed skierowanym przeciwko niemu roszczeniem pracownika związanym z zatrudnieniem, są kosztem uzyskania przychodów, ponieważ związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia ocena zasadności kierowanych przeciwko podatnikowi roszczeń. Ponoszenie wydatków na koszty procesu jest jednym z elementów dbałości o funkcjonowanie przedsiębiorstwa, która w przypadku braku kompromisu z pracownikiem z reguły wymaga wdania się z nim w spór.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2015 r. II FSK 1465/13


radca prawny Mariusz Bialic

Ciężkiego naruszenia obowiązków wynikających z umowy o pracę może dopuścić się pracownik ale także pracodawca. W takim przypadku pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Złożenie takiego oświadczenia przez pracownika powoduje natychmiastowe wygaśnięcie stosunku pracy. Jeśli powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, jest wyłącznie ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę, to pracownik uzyskuje prawo do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Prezentujemy kolejne całkiem świeże orzeczenie Sądu Najwyższego. Orzeczenie to rozstrzyga bardzo złożone zagadnienie prawne, a mianowicie czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże pracownika i nowego pracodawcę w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt: III PZP 2/15 artykuł 23(1) § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.

Szerzej o skutkach w/w orzeczenia i interpretacji przepisów prawa dokonanych przez Sąd Najwyższy napiszemy w oddzielnej publikacji.

Pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy wskazanej w umowie o pracę, ale także co do zasady wypełniania poleceń pracodawcy. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownik może ponieść odpowiedzialność porządkową lub materialną. Szczegółowo zagadnienia te regulowane są przez przepisy kodeksu pracy i w odpowiednim zakresie kodeksu cywilnego a także innych ustaw.

Jeśli jednak pracownik popełnił tzw. przewinienie pracownicze, za które otrzymał karę porządkową musi liczyć się również z tym, że pracodawca w związku z tym samym zdarzeniem może wypowiedzieć mu umowę o pracę.

Witajcie!
Trafiłem na kapitalne badanie tempa zmian w polskim prawie. Badania przeprowadziła jedna z największych firm prawniczych w Polsce.

Aby śledzić zmiany w prawie musisz poświęcić temu co najmniej 3,5 godziny DZIENNIE!!!!!
W to niedzielne popołudnie życzymy wszystkim miłej lektury!
Pozdrawiam radca prawny Mariusz Bialic

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia podejrzanemu o wykroczenie przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy, o czym należy go pouczyć jeszcze przed przesłuchaniem albo wraz z wezwaniem do złożenia pisemnych wyjaśnień.
W czerwcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał (sygn. akt K 19/11), iż konstytucyjne prawo do obrony nie jest uzależnione od przedstawienia zarzutów popełnienia wykroczenia, ale przysługuje z chwilą, gdy wobec określonej osoby zostaną podjęte czynności wyjaśniające zmierzające do postawienia jej w stan obwinienia. Nowelizacja będąca konsekwencją orzeczenia TK weszła w życie 1 sierpnia 2015 roku.

Dziś zmienia się ustawa kodeks pracy.

Doprecyzowano prawa ojców wychowujących dzieci do skorzystania z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego - na warunkach i w okresie, w którym z tego urlopu lub z tych urlopów mogłaby korzystać matka dziecka będąca pracownicą, jeśli matka zmarła przy porodzie, porzuciła dziecko lub ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie sprawować osobistej opieki nad dzieckiem.


Styk prawa pracy z prawem handlowym - podstawy zatrudniania członków zarządu

Chcąc zwolnić członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę spółka kapitałowa powinna pamiętać, że nie wystarczy sama uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu. Konieczne jest również właściwe tj. zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. 

Dostęp do drogi publicznej

Zgodnie z prawem nieruchomość powinna mieć zapewniony odpowiedni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przez "ODPOWIEDNI" dostęp do drogi publicznej rozumie się taki dostęp, który umożliwia przejazd pojazdów mechanicznych.

Urlop bezpłatny a wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji.

Przebywanie przez pracownika na urlopie bezpłatnym w okresie poprzedzającym zakończenie stosunku pracy może zmniejszyć otrzymywane przez niego odszkodowanie na podstawie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 września 2014 r. I PK 25/14

Umowny podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu. Podział obowiązków i kompetencji  pomiędzy poszczególnych członków Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie uchyla odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki na zasadzie art. 299 k.s.h.

Premia dla pracownika

Z uwagi na fakt, iż prawo pracy nie określa wprost z czego składa się wynagrodzenie za pracę, u różnych pracodawców mogą występować inne składniki wynagrodzenia za pracę.  Jednym z najczęściej występujących składników wynagrodzenia jest premia.

Niedopuszczalność dwukrotnego przedłużenia umowy dzierżawy na okresy trzydziestoletnie

Kto pokrywa wynagrodzenie kuratora powołanego z urzędu?

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.3.2015 r. (III CZP 4/15) orzekł, że wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 KC w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa - sąd rejestrowy.

Nie zapłacisz opłaty sądowej.
W dniu 26 lutego 2015 roku SN wydał uchwałę w składzie 3 sędziów (sygn. akt.  III CZP 110/14), w którym udzielił odpowiedzi na następujące pytanie prawne:​

Zakaz podziału użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy uchwałą z 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14) orzekł, że użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste. 

Przypomnijmy zgodnie z przepisami art. 232 k.c., że w użytkowanie wieczyste mogą być oddane grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego a uprawnienia współwłaściciela nieruchomości. III CZP 92/14  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r.

SN rozstrzygnął wątpliwości prawne w związku z przekroczeniem 24 miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie tzw. ustawy antykryzysowej.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 23 września 2014 roku w składzie siedmiu (7) sędziów Sądu Najwyższego odpowiedział na pytanie prawne „Czy skutkiem przekroczenia 24 miesięcznego okresu zatrudnienia określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) jest rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, a w razie kontynuowania zatrudnienia, nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony przez tzw. dopuszczenie do pracy, czy też przekształcenie umowy o pracę na czas określony już w dniu jej zawarcia w umowę na czas nieokreślony?

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole