×

Nachricht

Developer mode is currently enabled.
Remember to turn off developer mode at the template manager after finishing modifications. Enabled developer mode will slow down your site.

Styk prawa pracy z prawem handlowym - podstawy zatrudniania członków zarządu

Chcąc zwolnić członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę spółka kapitałowa powinna pamiętać, że nie wystarczy sama uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu. Konieczne jest również właściwe tj. zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. 

Dostęp do drogi publicznej

Zgodnie z prawem nieruchomość powinna mieć zapewniony odpowiedni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przez "ODPOWIEDNI" dostęp do drogi publicznej rozumie się taki dostęp, który umożliwia przejazd pojazdów mechanicznych.

Urlop bezpłatny a wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji.

Przebywanie przez pracownika na urlopie bezpłatnym w okresie poprzedzającym zakończenie stosunku pracy może zmniejszyć otrzymywane przez niego odszkodowanie na podstawie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 września 2014 r. I PK 25/14

Świąteczne Życzenia

Wieść radosną niosą dzwony na wsze świata grają strony, 
że zmartwychwstał Pan nad Pany, Bóg wszechmocny, Bóg kochany.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. życzą adwokat Waldemar Sokołowski, radca prawny Mariusz Bialic wraz z całym zespołem Kancelarii

Umowny podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu

Podział obowiązków i kompetencji  pomiędzy poszczególnych członków Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie uchyla odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki na zasadzie art. 299 k.s.h.

Premia dla pracownika

Z uwagi na fakt, iż prawo pracy nie określa wprost z czego składa się wynagrodzenie za pracę, u różnych pracodawców mogą występować inne składniki wynagrodzenia za pracę.  Jednym z najczęściej występujących składników wynagrodzenia jest premia. Często mylona w praktyce z nagrodą.  Pracodawco pamiętaj, że wysokość przyznawanej przez pracodawcę premii zawsze podlega weryfikacji w postępowaniu przed sądem pracy.  Warto zastanowić się nad tym jak chcemy wynagradzać pracowników i za co.

Niedopuszczalność dwukrotnego przedłużenia umowy dzierżawy na okresy trzydziestoletnie

Sąd Najwyższy Wyrokiem z dnia 20 marca 2014 roku orzekł, iż niezgodne z prawem bo służące obejściu ustawy są te postanowienia umowy dzierżawy, które przyznają dzierżawcy uprawnienie do jej przedłużenia na kolejne 30-letnie okresy. 

źródło: 
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2014-03-20, II CSK 290/13 

Kto pokrywa wynagrodzenie kuratora powołanego z urzędu?

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.3.2015 r. (III CZP 4/15) orzekł, że wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 KC w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa - sąd rejestrowy.

Nie zapłacisz opłaty sądowej.

W dniu 26 lutego 2015 roku SN wydał uchwałę w składzie 3 sędziów (sygn. akt.  III CZP 110/14), w którym udzielił odpowiedzi na następujące pytanie prawne:​ Czy w sprawach o uchylenie (wygaśnięcie, ustalenie nieistnienia) obowiązku alimentacyjnego strona pozwana jest z mocy ustawy zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych?

SN stwierdził, że strona pozwana w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Zakaz podziału użytkowania wieczystego.

Sąd Najwyższy uchwałą z 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14) orzekł, że użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.

Przypomnijmy zgodnie z przepisami art. 232 k.c., że w użytkowanie wieczyste mogą być oddane grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

Zgodnie zaś z art. 233 k.c. w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. 

W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy orzekł, że podział gruntu nie wchodzi w zakres uprawnień użytkownika wieczystego.

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego a uprawnienia współwłaściciela nieruchomości.

III CZP 92/14  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r.
Współwłaściciel nieruchomości może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu lokatorowi lokalu socjalnego (art. 209 k.c. w związku z art. 417 k.c. i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego; tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

SN rozstrzygnął wątpliwości prawne w związku z przekroczeniem 24 miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie tzw. ustawy antykryzysowej.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 23 września 2014 roku w składzie siedmiu (7) sędziów Sądu Najwyższego odpowiedział na pytanie prawne „Czy skutkiem przekroczenia 24 miesięcznego okresu zatrudnienia określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) jest rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, a w razie kontynuowania zatrudnienia, nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony przez tzw. dopuszczenie do pracy, czy też przekształcenie umowy o pracę na czas określony już w dniu jej zawarcia w umowę na czas nieokreślony?

Odpowiedź Sądu Najwyższego jest jednoznaczna i brzmi następująco: „​Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.”

Wydanie orzeczenia w składzie 7 (siedmiu) sędziów Sądu Najwyższego oznacza, że w sprawie występują poważne wątpliwości co do wykładni prawa. Zagadnienie budziło wiele kontrowersji wskutek nieprecyzyjnie sformułowanych zapisów ustawy. Wspomniane orzeczenie jednoznacznie wskazuje na kierunek interpretacji zapisów ustawy.

Niech Tajemnicza moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem a Nowy 2015 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem

życzą adwokat Waldemar Sokołowski, radca prawny Mariusz Bialic  wraz z całym zespołem Kancelarii

Uczelnia wyższa może być odpowiedzialna za naruszenie dóbr osobistych sąsiadów akademika polegających na zakłócaniu ciszy nocnej i prawa do wypoczynku przez studentów, za co należne jest odpowiednie zadośćuczynienie.

Powyższe stwierdzenie stanowi kwintesencję orzeczenia Sądu Okręgowego w sprawie mieszkańców domu jednorodzinnego położonego w pobliżu akademika przeciwko uczelni wyższej będącej właścicielem akademika.

Sąsiedzi akademika przez wiele lat nękani byli licznymi zachowaniami studentów mieszkających w pobliskim akademiku. Głośna muzyka, imprezy do rana, krzyki, śmiechy, wyzwiska, wulgaryzmy, a nawet wyrzucanie przedmiotów przez okna z akademika na posesje sąsiadów powtarzały się notorycznie, szczególnie w okresach wiosny i jesieni, gdy zbliżał się koniec roku akademickiego lub zaczynał nowy rok akademicki. Władze uczelni wyższej, do której należał akademik, nie podjęły adekwatnych działań w stosunku do zachowania studentów i stopnia naruszeń. Pomimo zgłaszania przez sąsiadów akademika licznych skarg na Policję i wniosków o wszczęcie postępowania wykroczeniowego, sytuacja nie uległa poprawie.

Sąd rozpoznający sprawę sąsiadów akademika przeciwko uczelni wyższej o ochronę dóbr osobistych, jakimi jest prawo do ciszy nocnej i prawo do wypoczynku, uznał, że samo tolerowanie przez władze uczelni wyższej naruszania dóbr osobistych przez studentów mieszkających w akademiku może być pojmowane jako „cudze działanie” w rozumieniu art. 24 § 1 kodeksu cywilnego i w konsekwencji może prowadzić do naruszania dóbr osobistych innych osób. Skoro zatem dochodzi do naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do ciszy nocnej czy prawo do wypoczynku to należne jest zadośćuczynienie za ich naruszenie.

Sąd Okręgowy zasądził od uczelni wyższej odpowiednie zadośćuczynienie na rzecz sąsiadów akademika za naruszenie dóbr osobistych przez mieszkańców akademika. 

Pełna treść znajduje się w zakładce Publikacje.

UWAGA:
Publikacja oparta na faktach.
Wszystkie dane zostały zmienione a wszelkie podobieństwo jest jedynie przypadkowe.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Rzecz o cenach" Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, która była inspiracją do publikacji wydarzyła się kilka tygodni temu w jednym ze sklepów znajdujących się na terenie Opola.
Mam nadzieję, że publikacja pomoże Państw uniknąć podobnych nieprzyjemnych sytuacji. Pełna treść znajduje się w zakładce Publikacje.

Czy potwierdzą się informacje o bankructwie jednego z największych developerów w Polsce?

Bankructwo jednego z największych deweloperów w Polsce - Gant Development. Gant Development to wrocławska spółka giełdowa. Jak podaje serwis wp.pl „......Sąd umorzył sprawę upadłościową, bo Spółka nie ma ani grosza i nie ma czego ratować.....”.

Przepisy prawa upadłościowego pozwalają na to aby sąd oddalił (nie umorzył) wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (por. Art. 13 ust.1 i n ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Jeśli sąd upadłościowy badając stan majątku spółki stwierdzi, że na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego brak jest dostatecznych środków majątkowych, lub środki takie istnieją, ale nie można ich spieniężyć lub ich spieniężenie wymaga pokonania nadzwyczajnych trudności może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Na stronie www spółki nie ma żadnej wzmianki na ten temat. Jeśli jednak informacje okażą się prawdziwe to może to oznaczać bezpowrotną utratę wpłaconych środków przez klientów developera i spore trudności w uzyskaniu wymarzonego mieszkania.

radca prawny Mariusz Bialic
stan prawny: 08.07.2014r

źródło:
http://finanse.wp.pl/kat,1033747,title,Gant-Najwieksza-upadlosc-w-historii-branzy-deweloperskiej,wid,16739453,wiadomosc.html?ticaid=1130bb&_ticrsn=5

podstawa prawna:
Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361) tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112)

17 MAJA 2014 r. - DZIEŃ BEZPŁATNYCH  PORAD ADWOKACKICH

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Bialic & Sokołowski s.c., ul. Kościuszki 30/3, 45-062 Opole uczestniczy w dniu 17 maja 2014 roku w organizowanym już 8 raz przez Naczelną Radę Adwokacką „Dniu Bezpłatnych Porad Adwokackich”.

W dniu 17 maja 2014 w godz. 10.00 – 15.00 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Bialic & Sokołowski s.c., ul. Kościuszki 30/3, 45-062 Opole będzie udzielać nieodpłatnie porad prawnych w swojej siedzibie.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanej akcji oraz poinformowania o niej swoich współpracowników / pracowników, która umożliwi uzyskanie bezpłatnej porady prawnej oraz pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych. 

Zespół Kancelarii
Bialic & Sokołowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.c.
ul. Kościuszki 30/3 45-062 Opole
tel. 77 453 15 65

Sąd Najwyższy zabrał głos w sprawie przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.

W dniu 27 marca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał ważną z prawnego punktu widzenia uchwałę, w której orzekł, że sąd powszechny może nie stosować przepisu prawa, w zakresie w jakim Trybunał Konstytucyjny, uznał ten przepis za niekonstytucyjny pomimo tego, że formalnie przepis jeszcze obowiązuje gdyż nie nadszedł jeszcze termin utraty jego mocy obowiązującej. Orzeczenie jest niezwykle istotne gdyż stanowi głos Sądu Najwyższego w kontrowersyjnych sprawach, w których wiadomo, że przepis jest niezgodny z Konstytucją ale formalnie jeszcze obowiązuje z uwagi na wskazanie terminu utraty mocy obowiązujące w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Poniżej sentencja orzeczenia:

sygn. Akt: I KZP 30/13
Sąd może nie stosować art. 75 § 1 k.k. w zakresie, w jakim Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 9/10) uznał ten przepis za niekonstytucyjny, jeżeli obligatoryjny tryb zarządzenia wykonania kary wobec skazanego, co do którego w okresie próby orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, prowadziłby do naruszenia Konstytucji RP w większym stopniu niż odstąpienie od tego trybu, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

Tylko pierwsze miesiące 2014 roku pozwolą na odliczenie 100 % podatku VAT od zakupu samochodów.

17 grudnia 2013 r. Polska uzyskała decyzję derogacyjną umożliwiającą wprowadzenie zmian w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdów samochodowych i paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od nowego roku planowana była nowelizacja przepisów regulujących kwestie odliczania podatku VAT, wprowadzając między innymi nowy limit odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodów osobowych w wysokości 50% kwoty podatku określonej w fakturze. Jednak w wyniku tego, że decyzja w tej sprawie została podjęta tak późno, Ministerstwo Finansów nadal prowadzi prace nad przygotowaniem nowych przepisów wprowadzających kolejne ograniczenia.

W związku z tym od 1 stycznia 2014 r. do momentu implementacji decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady odliczania podatku VAT określone w art. 86a ustawy o VAT, którego treść stanowi, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony możliwe jest odliczenie 60 % kwoty naliczonego podatku, jednak nie więcej niż 6.000 zł. Ograniczenie w odliczeniu podatku nie będzie dotyczyło jednak pojazdów samochodowych, posiadających trzy lub więcej miejsc (łącznie z miejscem dla kierowcy) i których ładowność jest równa lub większa niż 500kg. Przepis ten daje osobom kupującym nowy samochód po 1 stycznia 2014 r. możliwość odliczenia 100% podatku VAT od samochodów z tzw. „kratką”. Aby móc odliczyć całą wartość VAT od samochodu musi on posiadać wymaganą przez przepisy prawa o ruchu drogowym homologację na samochód ciężarowy. 

Należy jednak pamiętać, że powrót samochodów z „kratką” jest jedynie tymczasowy. Zgodnie z treścią decyzji derogacyjnej Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie możliwości odliczenia jedynie 50% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu, nie ważne czy będzie to samochód ciężarowy czy osobowy, w przypadku gdy samochód ten będzie wykorzystywany oprócz celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, także do celów prywatnych. Odliczenie 100% podatku VAT możliwe będzie jedynie w przypadku gdy pojazd jest wykorzystywany jedynie na potrzeby działalności gospodarczej, co może być trudne do udowodnienia.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów okres przejściowy ma się zakończyć najpóźniej 1 marca 2014 r.

radca prawny Mariusz Bialic 

Planujesz podział majątku na wypadek swojej śmierci - pomyśl i podaruj.

Planujesz dokonać podziału swojego majątku na wypadek śmierci. Chcesz mieć jednak pewność, że majątek nie zostanie roztrwoniony. Jest na to sposób. Możesz zawrzeć umowę darowizny na wypadek śmierci. Warunkiem jest aby są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie SN III CZP 79/13 z 13 grudnia 2013 r.

radca prawny Mariusz Bialic
- 2014.02.05

Czy sąd ma prawo badać, czy ustalenie alimentów stanowi obejście prawa?

W NTO (Nowej Trybunie Opolskiej) ukazał się artykuł o dłużnikach alimentacyjnych. Wielu z nich zalega z płatnościami. Są jednak i tacy, którzy obchodzą przepisy wykorzystując instytucję alimentów. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13 uznał, że sąd może oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa.

radca prawny Mariusz Bialic - 2014.02.05

Kontakt per Telefon +48 77 453 15 65
eine Nachricht schicken info@bialicsokolowski.pl
Adresse Kościuszki 30/3, Opole, PL