Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem tzw. urlopy rodzicielskie.

Nowo upieczeni rodzice z nadzieją wyczekują zmian, które mają zostać wprowadzone w kodeksie pracy. Obecny projekt zakłada wprowadzenie kolejnych przywilejów związanych z rodzicielstwem, w tym zwłaszcza wydłużenie urlopu po urodzeniu dziecka.

Zgodnie z planowaną nowelizacją wydłużony do 12 miesięcy zostanie płatny urlop rodzicielski. Na obecnym etapie rząd planuje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2013 r. Zakłada się, że łączny wymiar czasu, jaki będzie przysługiwał rodzicom wyniesie 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Natomiast przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka łączny wymiar urlopu będzie wynosił od 65 do 71 tygodni. Na łączny wymiar wyżej wskazanego urlopu składać się kilka elementów, mianowicie tzw. podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmieni się i nadal będzie wynosił od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka do 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Tzw. dodatkowy urlop macierzyński od dnia wejścia w życie ustawy wynosiłby 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, a 8 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Całkiem nowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tzw. urlopu rodzicielskiego, który wynosiłby 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Z przywilejów, które niosą za sobą planowane zmiany kodeksu pracy będą mogły skorzystać osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą przebywać na urlopie macierzyńskim. Bez znaczenia przy tym jest, czy będą przebywać na nim w ramach urlopu podstawowego, czy też dodatkowego. Skoro rząd zakłada, że niniejsze zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r., to przywileje powyższe będą dotyczyły tej grupy rodziców, których dzieci przyszły na świat po dniu 17 marca 2013 roku.

Z przysługującego urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać ojcowie na takich samych zasadach jak matki. Urlop w wymiarze 26 tygodni można będzie wykorzystać w pełnym wymiarze lub nie więcej niż w trzech częściach - pod warunkiem, że żadna z nich nie będzie krótsza niż 8 tygodni. Dzięki temu rozwiązaniu, rodzice będą mogli dowolnie rozdysponować ten czas i uzgodnić jak ewentualnie podzielą się urlopem. Co ciekawe z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać oboje rodziców, z tym że wymiar tego urlopu łącznie nie będzie mógł przewyższać 26 tygodni.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo ogromnego szumu medialnego nowe przepisy nie weszły jeszcze w życie. W tej sytuacji trudno jednoznacznie określić, czy nowelizacja zawierająca powyższe regulacje w rzeczywistości wejdzie w życie 1 września 2013 roku. Założony termin wejścia w życie ustawy wynika z przyjętego harmonogramu prac i niezbędnych konsultacji. Dodatkowo, nie jest również pewne czy wszystkie regulacje z projektu ustawy będą obowiązywały w takim kształcie, jak zakładany. Trzeba pamiętać, że w trakcie długiej drogi legislacyjnej może dojść do zmian bądź eliminacji określonych treści ustawy nowelizującej. Ewentualne zmiany będą miały faktyczny wpływ na przysługujące prawa, z którymi skorelowane są obowiązki leżące po stronie pracodawców.

W następnym newsletterze przekażę Państwu m.in., jaki jest planowany wymiar zasiłku za tzw. urlop rodzicielski oraz jakie są sposoby skorzystania z rocznego urlopu w związku z urodzeniem dziecka.

Aplikant Radcowski - Martyna Janikowska

Podstawa prawna:
1. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z 13 lutego 2013 r.)

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole