Od 18.10.2015 roku zmieniły się radykalnie zasady dziedziczenia. Dziedziczenie to przejście wszelkich praw ale i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców. Spadkobiercy, którzy ukończyli 18 rok życia (co do zasady) mają prawo w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o fakcie bycia spadkobiercą, zadecydować o tym czy chcą dziedziczyć lub w jakiej formie chcą dziedziczyć po zmarłym.
Do 18.10.2015 roku bierność spadkobiercy (brak złożenia stosownego oświadczenia) skutkował przyjęciem spadku wprost. Takie dziedziczenie powodowało automatycznie odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Zatem spadkobierca ponosi pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za długi spadkowe. Mogło to spowodować, że wartość masy spadkowej była mniejsza aniżeli odziedziczone długi, co prowadziło do tego, że spadkobierca musiał z własnego majątku spłacić długi spadkodawcy.
Po 18.10.2015 roku zasady dziedziczenia uległy znacznej zmianie. Dziś brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym 6 (sześciu) miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, co do zasady, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.
Rozwiązanie to jest zdecydowanie korzystniejsze dla spadkobierców, jednakże stawia to w niekorzystnym świetle wierzycieli spadkodawcy, którzy będę musieli być bardziej ostrożni.

radca prawny Mariusz Bialic

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole