Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny, zdolność do wytwarzania nowych produktów ale też ludzie, którzy swoją pracą doprowadzają do wytworzenia dóbr materialnych czy niematerialnych (usług) dających przychód Twojej firmie. Jeśli przejmujesz zakład pracy wraz z pracownikami wiesz, że znajdują się wśród nich tacy, którzy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji. Ich wiedza jest szansą sukcesu, przejście do konkurencji oznacza problemy.
Co zrobić aby inwestycja była bardziej bezpieczna z punktu widzenia przejmującego zakład pracy?
 
Musisz przede wszystkim zadbać o potencjał ludzki. Nie wystarczy, że pracownicy mają podpisane umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą. Zgodnie z treścią Art. 231 kodeksu pracy w razie przejęcia zakładu pracy lub jego części nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jednakże przepis ten nie będzie chronił Ciebie jako nowego pracodawcę.
Z najnowszej wykładani przepisu wynikającego z Art. 231 kodeksu pracy dokonanej przez Sąd Najwyższy w sprawie III PZP 2/15 wynika, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest związana z istniejącym stosunkiem pracy, zatem pracownicy, którzy mają zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą, po przejściu do nowego pracodawcy nie będą związani umową o zakazie konkurencji z przejmującym zakład pracy. SN we wskazane sprawie zajął następujące stanowisko: (i) Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie uzupełnia treści umowy o pracę. (ii) Przejście praw i obowiązków na podstawie art. 231 KP nie obejmuje praw i obowiązków wynikających z innych niż stosunek pracy stosunków prawnych, choćby były z nim związane. (iii) Stanowisko, przeciwne prowadziło by do interpretacji rozszerzającej, co nie jest dopuszczalne.
Dlatego przed przejęciem zakładu pracy lub jego części musisz postarać się o podpisanie przez kluczowych pracowników przejmowanego zakładu pracy mających dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Stanowisko Sądu Najwyższego jest jednym z kilku orzeczeń jakie zapadały na kanwie  Art. 231 kodeksu pracy. Zdanie Sądu Najwyższego je jest jednolite, albowiem w sprawie I PK 96/04 Sn wyraził pogląd, iż skutki przejęcia pracodawcy w trybie art. 231 KP obejmują również prawa i obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji. Innego zdania był skład Sn, którzy orzekał w sprawie I PK 123/14, w której zostało przedstawione następujące stanowisko:  nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę.

Zważywszy na fakt, iż w sprawie  III PZP 2/15 SN wydał Uchwałę należy uznać, że to właśnie stanowisko jest stanowiskiem dominującym.


Źródło:
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 maja 2015 r. III PZP 2/15:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 stycznia 2005 r. I PK 96/04:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 lutego 2015 r. I PK 123/14

autor
radca prawny Mariusz Bialic

data opracowania: 2015.09.27

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole