W dniu 01 sierpnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw nr 1159 została opublikowana Ustawa z dnia 06 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790 i 996) w art. 68 uchyla się ust. 2a. Przepis ten wymaga aby suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) nie przewyższała wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Ponadto przepis ten wymaga aby do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołączony został operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Uchylenie w/w przepisu przywraca możliwość ustanawiania hipoteki na nieruchomościach rolnych o sumie hipoteki wyższej niż wartość nieruchomości. Jest to rozwiązanie rozsądne i jak najbardziej prawidłowe. Rolnicy ale też inne osoby będące właścicielami nieruchomości rolnych, nie będą miały problemu z zaciąganiem kredytów. Obecnie były z tym problemy. Suma hipoteki bardzo często  przewyższała kwotę udzielonego kredytu i wartości nieruchomości. 

Co więcej ustawa zmieniająca eliminuje, obowiązek ponoszenia kosztu na opracowywanie operatu szacunkowego potwierdzającego wartość nieruchomości. Po wejściu w życie ustawy, Sąd nie będzie wymagał wzmiankowanego dokumentu.

Cieszy również  to, że do postępowań dotyczących wpisu do księgi wieczystej wszczętych od dnia 30 kwietnia 2016 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy nowe (w brzmieniu nadanym powołaną na wstępie ustawą). Przepisów nie jest wiele, choć wiele zmieniają wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Zatem od 16 sierpnia 2016 roku hipoteki na nieruchomościach rolnych już po nowemu.

Zawsze to lepiej gdy prawo zmienia się tak aby życie upraszczać.

radca prawny Mariusz Bialic

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1159/1

Kontakt telefoniczny +48 77 453 15 65
Wyślij wiadomość info@bialicsokolowski.pl
Adres Kościuszki 30/3, Opole